ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2549

ได้ก่อตั้งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโครงสร้างภายในประกอบด้วย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ ซึ่งมีนายประกาย นาดี เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ โดยมี 3 แผนกงานภายในฝ่ายประกอบด้วย แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต, แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์ และแผนกงานอีเลริ์นนิ่ง

พ.ศ. 2557

ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน โดยจากเดิมชื่อ “ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ” เปลี่ยนเป็น “งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ” และจากเดิมแผนกงานที่อยู่ภายในประกอบด้วย แผนกงานศูนย์คอมพิวเตอร์ แผนกงานศูนย์เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และแผนกงานอีเลริ์นนิ่ง เปลี่ยนชื่อเป็น แผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย และแผนกงานอีเลริ์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษาโดยได้รวมแผนกงานเดิม คือ แผนกงานอีเลิร์นนิ่งและแผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา

 

สถานที่ตั้งของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ    อยู่ที่อาคาร 34 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาในปี  2550 ย้ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร 12A สำนักสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จนถึงปัจจุบัน

 

 

About

Updated on 2017-03-08T14:50:43+00:00, by admin.