นายประกาย นาดี

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ

นายชัยวัฒน์ แดงจันทึก

รักษาราชการแทน หัวหน้าาแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย

นางปวีณา นาดี

หัวหน้าแผนกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

นางสาวอาภาพร สุประดิษฐ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวมยุรี รุนสูงเนิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเชิดชัย คนรู้

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางจุฑารัตน์ บุญคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทัวไป

นายพลากร ชาญสูงเนิน

วิศวกร

นายมงคล ทองคำ

วิศวกร

นายรัญชน์ แถวโสภา

หัวหน้าแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวเมธวดี กรองโพธิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอาจารี จารานุวัฒน์

นักวิชาการศึกษา

นายปิยวัฒน์ ชัยวงษ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายวิโรจน์ ธรรมวัฒน์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายตรีทศ ศุภคติสันติ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายชัยวัฒน์ แดงจันทึก

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ

นายสายชล สายนอก

หัวหน้าแผนกงานระบบสารสนเทศ

นายธีรธรรม โรจน์รุ่งสถิตย์

นักวิชาการศึกษา

นายทิวธวัช เมฆวิชัย

นักวิชาการศึกษา

นายมาโนช อุทรส

นักวิชาการศึกษา

 

Team

Updated on 2017-03-08T14:43:37+00:00, by admin.